Zásady zachování soukromí

Etický kodex

Etický kodex pro publikování v časopise Scientia et Societas

Příslušné povinnosti a očekávání od autorů, recenzentů a editorů.

1. Odpovědnost autora

Autoři jsou povinni:

 • potvrdit, že jejich rukopisy jsou jejich původní prací;
 • potvrdit, že rukopis nebyl dříve zveřejněn jinde;
 • potvrdit, že se v současné době neuvažuje o publikaci rukopisu jinde;
 • oznámit editorovi jakýkoliv střet zájmů;
 • identifikovat všechny zdroje použité při tvorbě rukopisu;
 • hlásit chyby, které objeví ve svém rukopise.

2. Odpovědnost recenzenta

Recenzenti jsou povinni:

 • oznámit editorovi jakékoliv zjištění střetu zájmů;
 • zajistit, aby informace týkající se rukopisu byly důvěrné;
 • upozornit editora na veškeré informace, které mohou být důvodem pro zamítnutí vydání rukopisu;
 • vždy vyhodnotit rukopisy pouze pro jejich intelektuální obsah bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, státní příslušnost nebo politické smýšlení autorů;
 • omluvit se editorovi z procesu hodnocení v případě, že se cítí nekvalifikovaný k přezkumu výzkumu uvedeného v rukopise, nebo když si je jistý, že zpracování recenze z jeho strany nebude možné.

3. Odpovědnost editora

Editor je povinen:

 • zajistit, aby informace týkající se předložených rukopisů byly důvěrné;
 • vyloučit jakýkoliv střet zájmů;
 • vyhodnotit rukopisy pouze pro jejich intelektuální obsah;
 • být odpovědný za rozhodnutí spojená s publikováním podaných rukopisů.

4. Porušení kterékoliv části etického kodexu včetně plagiátorství a jiného neetického chování bude mít za následek vyřazení rukopisu.

Vydání tohoto etického kodexu bylo zpracováno na základě pokynů a norem vypracovaných Committee on Publication Ethics (COPE), dostupných z: https://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf.