Pokyny pro autory

Příspěvky do časopisu Scientia et Societas se přijímají v elektronické podobě ve formátu Word, text písmem Times New Roman, velikost písma 12, řádkování jednoduché. Maximální rozsah příspěvku je 30 stran A4 včetně tabulek, grafů, poznámek pod čarou a dalších součástí příspěvku.

V příspěvku je nutné uvést jméno autora včetně titulů a název instituce, v níž autor profesně působí. Jestliže je příspěvek výsledkem projektu s využitím veřejné podpory výzkumu, uvádí se název poskytovatele této podpory a číslo a název projektu.

Ke každé původní vědecké a přehledové stati musí být na konci připojen seznam literatury a pramenů, titulek stati v angličtině, abstrakt v angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině a kódy JEL klasifikace.

Šablona ke stažení zde

K zasílání příspěvků do časopisu Scientia et Societas jsou určeny e-mailové adresy [email protected] .

Recenzní řízení

Původní vědecké a přehledové stati jsou publikovány po nezávislém recenzním řízení. Recenzní řízení trvá obvykle jeden až dva měsíce v závislosti na povaze stati. V jeho rámci jsou na každou stať zpracovány dva posudky. Recenzenti pocházejí z jiného pracoviště než autor (autoři) stati a nejsou s posuzovanou statí ani v jiném konfliktu zájmů. Další postup při publikování stati se odvíjí od znění posudků recenzentů (schválení stati k publikaci, možnost publikace stati po zohlednění připomínek recenzentů, odmítnutí publikace stati).